MooinuBetalingsvoorwaarden

Betaling dient plaats te vinden via een betaalpagina of binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim.

In geval liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is de opdrachtgever in verzuim en behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten.

Ook is de opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.

Indien de opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft, is de opdrachtgever ook verschuldigd de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te betalen die met deze incasso gemoeid zijn.

Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient de opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.

Alle terugbetalingen die moeten worden gedaan, worden binnen 4 weken verwerkt.

× Hoe kan ik je helpen?