MooinuGeheimhouding en Intellectueel eigendom

Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die is uitgewisseld tijdens of in het kader van de trainingen.

Deze geheimhoudingsplicht blijft van kracht, ook na het beëindigen van een overeenkomst, ongeacht de reden van beëindiging.

Er kan alleen van deze geheimhoudingsplicht worden afgeweken als dit duidelijk is overeengekomen door beide partijen.

Bij een dreigend gevaar voor de opdrachtgever, de opdrachtnemer of de samenleving, mag de opdrachtnemer de geheimhouding doorbreken en relevante autoriteiten informeren.

Als de wet of een bevoegde instantie openbaarmaking eist van vertrouwelijke informatie en de opdrachtnemer kan zich niet beroepen op een verschoningsrecht, dan moet de opdrachtnemer deze informatie verstrekken. In zo’n geval is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor eventuele schadevergoeding.

Door de overeenkomst en de algemene voorwaarden te accepteren, stemt de opdrachtgever ermee in dat zijn/haar persoonsgegevens en contactinformatie worden gebruikt voor administratieve doeleinden en communicatie.

Intellectueel eigendom

Alle materialen die door de opdrachtnemer zijn verstrekt, zoals werkboeken, opdrachten, e-books, informatieve pdf’s en opnames, zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik door de opdrachtgever. Deze materialen mogen niet zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer worden gekopieerd, openbaar gemaakt of aan derden worden getoond.

Indien er toestemming is verleend door de opdrachtnemer, mogen de materialen alleen worden gedeeld met een duidelijke bronvermelding.

Het is verboden om materiaal van de opdrachtnemer te verkopen aan derden.

Het is ook niet toegestaan om kennis opgedaan tijdens de training te verkopen of te gebruiken in een eigen training zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

De opdrachtgever moet de opdrachtnemer onmiddellijk informeren als hij/zij vergelijkbare trainingen aanbiedt die lijken op de trainingen van de opdrachtnemer. Deze meldingsplicht bevordert transparantie, voorkomt mogelijke conflicten over intellectueel eigendom en beschermt de integriteit van de opdrachtnemer.

Deze meldingsplicht is juridisch onderbouwd en maakt deel uit van het concurrentiebeding tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever. Het niet nakomen van deze verplichting kan leiden tot juridische consequenties, inclusief financiële aansprakelijkheid voor eventuele schade.

Het niet naleven van de meldingsplicht kan resulteren in het ontzeggen van toegang tot toekomstige trainingen, sessies en cursussen van de opdrachtnemer. Deze maatregel dient ter bescherming van de unieke leerstof en materialen van de opdrachtnemer en als afschrikmiddel tegen schending van het concurrentiebeding.

De opdrachtnemer beschouwt haar educatieve materialen en methoden als waardevol intellectueel eigendom. De meldingsplicht is een juridisch middel om dit eigendom te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik en misbruik.

De meldingsplicht helpt ook om oneerlijke concurrentie te voorkomen door te zorgen dat vergelijkbare opleidingen op een eerlijke en transparante manier worden aangeboden. Dit bevordert een gezonde concurrentie waarbij de belangen van zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever worden gerespecteerd.

Het niet nakomen van de meldingsplicht kan leiden tot juridische stappen van de opdrachtnemer, inclusief eisen voor schadevergoeding en gerechtelijke bevelen om inbreuken te stoppen.

Deze meldingsplicht is een essentieel onderdeel van de algemene voorwaarden, ontworpen om de belangen van de opdrachtnemer te beschermen, de integriteit van het educatieve aanbod te waarborgen en een eerlijke concurrentieomgeving te handhaven. Het is cruciaal voor een positieve en respectvolle zakelijke relatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

× Hoe kan ik je helpen?